Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

.Üzleti filozófiánk és adottságaink okán Házunk felnőttbarát szálláshely. Számunkra elsődleges a csend és nyugalom biztosítása a felnőtt vendégek számára. Vízi létesítményeink, wellness részlegünk gyermekek számára nem alkalmas, ezért vendégházunk 14 év alatti gyermeket nem fogad. Tisztelettel kérjük megértésüket!

 1. Általános rendelkezések

1.1.Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a PÁSKOM COTTAGE panzió (8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 3772/1 és 3772/2 Hrsz.) szálláshelyet működtető Páskom Terra Kft. (székhely:8136 Lajoskomárom, Ozorai utca 3772/2 Hrsz., adószám: 28967361-2-07; a továbbiakban: Szolgáltató) elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

1.2.Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

 1. Szerződő felek

2.1.A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2.Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1.A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2.A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának (megrendelő) a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával (voucher) és a megállapított előleg Szolgáltató részre történő megérkezésével jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli
visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.5.Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a
Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

3.7.A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A vendégházban bejelentés nélkül senki sem lakhat.

3.8.A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 1. Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out)

4.1.A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 15.00 órától elfoglalni.

4.2.A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 20.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

4.3.Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a szoba (a szobák) legkésőbb a következő nap 12.00 óráig lefoglalva marad (maradnak).

4.4.A Vendégnek a szobát az elutazási nap 11.00 óráig el kell hagynia.

 1. Az elszállásolás meghosszabbítása

5.1.A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása
szükséges.

5.2.Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon
11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

 1. Árak

6.1.A Szolgáltató mindenkori listaárai a ház recepcióján megtalálható és a www.paskom.hu weblap „FOGLALÁS/ÁRAK” menüjében közzétételre kerülnek.

6.2.A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a ház honlapján (www.paskom.hu) találhatók.

6.3.A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás
megkezdése előtt a ház recepcióján.

6.4.Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre

6.5. Előleg a megrendelt szolgáltatás díjának 50 %-a.

 

 1. Ajánlatok, kedvezmények

7.1.Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálláshely weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

7.2.A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.3.A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy
rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

 1. Lemondási feltételek

8.1. Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és
módosítási feltételek a következők:

 • 15 nappal az érkezés előtt kötbérmentesen lemondható a foglalás.
 • 14-2 nappal az érkezés előtt történő lemondás esetén a kötbér a foglalás 50%-a.
 • 2 napon belüli lemondás esetén 100% kötbért számítunk fel.

Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Vendég viselné közvetlenül.

8.2. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti, a többlet kötbért kiszámlázza. A szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

 1. Fizetés módja, garancia

9.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euroban), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával. Előleg fizethető átutalással.

9.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon (pl. díjbekérő alkalmazásával), hogy az adott összeget az érkezés napjáig a vendégház bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

9.3. Az egyéni szobafoglalás garantálása előlegfizetéssel lehetséges. Egyéb fizetési módok a
helyszínen: K&H, MKB, OTP Széchenyi Pihenőkártya.

 1. szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal
felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a
létesítményt;

– a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;

– a Vendég a vendégház biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

– a Vendég fertőző betegségben szenved;

– a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik

 1. Elhelyezési garancia

11.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

11.2. Amennyiben a Szolgáltató e kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

 1. A Vendég jogai

12.1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

12.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

 1. A Vendég kötelességei

13.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: Megrendelést követő 3 napon belül előlegként a díj 50-%-a, a visszalévő teljes összeg a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás-szolgáltatási szerződés befejeződésekor esedékes.

13.2. Abban az esetben, ha a Vendégek élelmiszert vagy italokat behoznak a szálláshelyre, és nyilvános helyiségekben elfogyasztják, előzetes egyeztetés szükséges. A Szolgáltató jogosult arra, hogy ezekért méltányos térítést számlázzon ki (pl. “dugódíj” italok esetén). A szálláshely vendéglátó ipari egységeiből ételt / italt a vendégeknek kivinni tilos.

13.3. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

13.4. A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a fedetlen és nem őrzött
parkolónkban.

13.5. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett
sebessége 10 km/óra.

13.6. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kell kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

13.7. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket, a fürdő-tavat, medencét, jakuzzit szaunát a Vendég kizárólag saját felelősségére használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett. 14 éven aluli gyermekek felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a fürdő-tó és medence közvetlen körzetében valamint medencét, jakuzzit, szaunát nem használhatja.

13.8. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a vendégház nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálláshely zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szálláshelyhez tartozó nyílt területen – az arra kijelölt hely kivételével – tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a Szolgáltató elhelyezte. A szálláshely alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálláshely területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálláshely területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálláshely területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálláshely üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 15.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.

13.9. Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálláshely közös rendeltetésű tereit a lehető leghamarabb elhagyni.

13.10. A szobákat és a szálláshely közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek. Az okozott kárt a vendég a távozáskor megtéríteni köteles.

13.11. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szálláshelyén és a komplexum teljes területén.

13.12. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a vendégház rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

13.13. A Vendég (ideértve a szálláshelyen tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a szálláshely épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni. A szálláshelyen a Vendégek nyugalma érdekében
22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a közösségi tereken történő hangos zenélést, melynek betartásáért a szállodai személyzet felel.

13.14. Elutazáskor a Vendég köteles a kulcsokat a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A kulcsot a Vendég az elutazásának napján 11 óráig használhatja fel a szobájába való bejutásra.

 1. Állatok behozatala

14.1.Háziállatot a szálláshely nem fogad.

 1. A Szolgáltató jogai

15.1. A szálláshely dolgozója jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

15.2. Szükség esetén a dolgozó jogosult a komplexum területén zajló forgalom irányítására.

15.3. Amennyiben a Vendég az igénybevett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, melyeket a szálláshelyre magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szálláshelyet.

 1. A Szolgáltató kötelezettségei

16.1.A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások,
szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

16.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések
megtétele, azok írásban történő rögzítése.

 1. A Vendég betegsége, halála

17.1 Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

17.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 1. Az adatkezelés biztonsága

18.1. A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása szükséges. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

18.2. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve a weboldalon is van rá lehetőség.

18.3. A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

18.4. A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

18.5. A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.

19.6. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.

18.7. A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett
előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

18.8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles
a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

 1. Szolgáltató kártérítési felelőssége

19.1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

19.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

19.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

19.4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

19.5. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

19.6. A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a vendégház wellness részlegnek vagy sportlétesítményeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére, e létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.

19.7. A vendégház wellness részlegének használata a Vendég saját felelősségére történik, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a szálloda felelősséget nem vállal.

19.8. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

19.9. A kártérítés mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az tízszerese (kivéve az értéktárgyakat, értékpapírokat és készpénzt), kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

 1. Titoktartás

20.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

 1. Vis major

21.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

 1. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

22.1. A teljesítés helye az a hely, ahol a szálláshely található.

22.2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.

22.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 1. A honlapunk látogatóinak adatai

23.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

23.2. A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

23.3. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 1. Hírlevél

24.1. A Szolgáltató az általa üzemeltett honlap hírleveleire feliratkozó személyeknek havi gyakorissággal küld híreket, információkat és ajánlatokat tartalmazó online Hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket (a továbbiakban: Hírlevél) kézbesít.

 1. Adatvédelmi nyilatkozat

25.1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

25.2. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény
értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a vendégház honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a vendégház recepcióján is elhelyezi.

Hatályos: Lajoskomárom, 2021. január 11.naptól.

Mosberger Mihály

ügyvezető

 

Vegye fel a kapcsolatot Velünk!
ÜZEMELTETŐ

GASZTRO-99 Kft.

Számlaszám:

TAKARÉKBANK (58100082-10013209)

IBAN: HU73 5810 0082 1001 3209 0000 0000 – SWIFT: TAKBHUHB

Bejelentkezés / Távozás

Érkezés nap 15 órától

Távozás nap 11 óráig

Elérhetőségek

8136, Lajoskomárom, Ozorai utca (3772/2 Hrsz)

Telefon: +36 30 4003 450

Foglalással kapcsolatos információ és segítség:

(H-P 8:00 – 15:00 óra): +36 30 362 1194

Phone: +36 30 362 1194
8136, Lajoskomárom, Ozorai utca (3781 Hrsz)
NTAK nyilvántartási szám: PA21000078